Mobile Application

แอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลศูนย์บริการรถยนต์ บนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Application for information services of automobile center for mobile on Android operating system

นายกฤษณะ ยืนยง
รหัสนักศึกษา: 13510139
กลุ่ม: Web and Interactive 1
อีเมล: auntero@gmail.com
ที่ปรึกษา: อ.พลวัฒน์ เกตุแก้ว

ข้อมูลผู้จัดทำ

นายกฤษณะ ยืนยง

รหัสนักศึกษา: 13510139

กลุ่ม: Web and Interactive 1

อีเมล: auntero@gmail.com

ที่ปรึกษา: อ.พลวัฒน์ เกตุแก้ว

รายละเอียดของจุลนิพนธ์

     ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสำหรับที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหา แก้ไข เพิ่มข้อมูลศูนย์บริการรถยนต์ประเภทต่างๆ ไว้ในระบบงานเดียวกัน โดยที่ผู้ใช้งานทั่วไปจะสามารถใช้บริการระบบผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการผ่านระบบ หลังร้านจากหน้าเว็บไซต์ และผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ยืนยันสิทธิ์ที่ผู้ประกอบการ ได้ส่งคำร้องขอใช้บริการ มาผ่านทางหน้าเว็บไซต์ระบบหลังร้านเช่นเดียวกัน บริการทั้งหมดนี้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ใช้งาน และผู้ประกอบการศูนย์บริการรถยนต์จนนำไปสู่การที่ผู้ใช้งานตัดสินใจ เพื่อเลือกศูนย์บริการรถยนต์ ในขณะเดียวกันเกิดการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพด้านการบริการของ ศูนย์บริการรถยนต์ในแต่ละแห่งอีกด้วย ซึ่งล้วนจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุด

ผลการดำเนินงานจุลนิพนธ์

เทคนิค/ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
• Web backoffice : JSP, Javascript , Ajax (Prototype) , MySQL
• Mobile : Android , Ajax , JSON , PHP , MySQL
• Tools: Dw, Ps, HeidiSQL, Eclipse JEE

ผลการดำเนินโครงงาน
1.แอปพลิเคชันสามารถช่วยในการค้นหา จนนำไปสู่การตัดสินใจ
2.ข้อมูลที่เกิดในแอปพลิเคชัน เป็นประโยชน์ทั้งต่อทุกฝ่าย
3.เป็นสื่อกลางใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญในอนาคต

ภาพตัวอย่างจุลนิพนธ์

วิดีโอของจุลนิพนธ์

ความคิดเห็นของกรรมการตรวจ

ชื่อ นายกฤษณะ ยืนยง
รางวัลที่ได้รับ ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดยอาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง

- ออกแบบให้น่าใช้งานมากกว่านี้ เรื่องสี หรือ layout ใช้งานได้ง่ายจริงแต่ยังไม่ดึงดูด

โดยอาจารย์อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล

- มีประโยชน์มากครับ สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้

โดยอาจารย์จุลดิษฐ์ สันติธรณี

- ระบบเยอะดีมี web-web service

โดยอาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

- งานโดยรวมทำออกมาได้ดี

โดยอาจารย์ปานรวี พุ่มเข็ม

- แนวคิดมีประโยชน์น่าจะใช้งานได้จริง

โดยอาจารย์อรุณี บุตรมะ

- ทำผลงานออกมาได้ดีค่ะ

โดยอาจารย์พลเอก สังฆคุณ

- น่านำไปใช้ได้จริง เพิ่มการเชื่อโยงกับอู่แบบข้อมูลปัจจุบัน บางอันอาจไม่อัพเดทแล้ว

โดยอาจารย์กิตตินนท์ อุวงศ์ไพศาล

- นำเสนอกระซิบ ตัวAppยังไม่ได้ดึงความสามารถของmobility ออกมาใช้เท่าไหร่

โดยอาจารย์นพรัตน์ ไพทูลสุริการ

- ประกันภัยที่จะเลือกยังไม่สามารถเลือกได้มากกว่า 1  บริษัท  ยังเลือกอู่ในลักษณะประกัน ได้ 1 ต่อ 1

เว็บแอปพลิเคชันสำหรับนักสะสมสิ่งของประเภทภาพยนตร์ แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์บนโทรศัพท์ไอโฟน

จุลนิพนธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง