Mobile Application

แอปพลิเคชันค้นหาและแนะนำเส้นทางเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

Application MRT Metro for iPhone

นางสาวณัชชา เจริญรักษ์วิทยา
รหัสนักศึกษา: 13510160
กลุ่ม: Web and Interactive 2
อีเมล: nin.bingo@gmail.com
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล

ข้อมูลผู้จัดทำ

นางสาวณัชชา เจริญรักษ์วิทยา

รหัสนักศึกษา: 13510160

กลุ่ม: Web and Interactive 2

อีเมล: nin.bingo@gmail.com

ที่ปรึกษา: อ.อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล

รายละเอียดของจุลนิพนธ์


     แอปพลิเคชันค้นหาและแนะนำเส้นทางเดินรถไฟฟ้าใต้ดินMRTจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการเดินทางโดยรถไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางโดยผู้ใช้สามารถค้นหาตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันและตำแหน่งที่สถานีรถไฟฟ้าสามารถบอกรายละเอียดในกรเดินทางระบบสามารถคำนวณราคาและระยะเวลาในการเดินทางได้และสามารถแชร์ข้อความผ่านFacebook

      ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการจัดทำโปรแกรมระบบค้นหาและแนะนำเส้นทางเดินรถไฟฟ้า MRT บนโทรศัพท์ไอโฟนนี้โดยผู้ใช้สามารถค้นหาแผนที่และเส้นทางไปสถานีที่ใกล้ที่สุดจากจุดที่อยู่แสดงรายละเอียดในการโดยสารและแสดงเส้นทางสถานที่สำคัญโดยรอบบริเวณ สถานี รถไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนและสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้า MRT ในการเดินทาง เวลาเร่งรีบของคนเมืองหลวงเป็นการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด

ผลการดำเนินงานจุลนิพนธ์


เทคนิค / เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
• Objective-C Language
• Xcode
• SQLite
• Photoshop, Illustrator

ผลการดำเนินงาน
1. แสดงเส้นทางวิ่งของรถไฟฟ้า ข้อมูลการโดยสารของรถไฟฟ้า MRT
2. ระบบจะสามารถแสดงที่อยู่ปัจจุบันและค้นหาเส้นทางไปสถานีที่ใกล้ที่สุดได้
3. ระบบจะแสดงจุดสถานีรถไฟฟ้า MRT และสามารถเลือกสถานีต้นทาง ปลายทาง คำนวณค่าโดยสาร และระยะเวลา
4. บอกทางออกตามหมายเลข และรายละเอียด รถโดยสารที่วิ่งผ่าน ,สถานที่สำคัญ บริเวณโดยรอบของสถานีรถไฟฟ้า

ภาพตัวอย่างจุลนิพนธ์

วิดีโอของจุลนิพนธ์

ความคิดเห็นของกรรมการตรวจ

ชื่อ นางสาวณัชชา เจริญรักษ์วิทยา
รางวัลที่ได้รับ ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดยอาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง

- งานนี้เป็นงานออกแบบที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้งาน ควรทำภาษาอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย

โดยอาจารย์์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

- ดีครับ น่าจะมีบอกว่าจะไปตรงไหนยังไง โดยขึ้นMRTแล้วเดินทางยังไงต่อจากMRT ยังไง

โดยอาจารยพสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

- งานโดยรวมทำออกมาได้ดี

โดยอาจารย์ปานรวี พุ่มเข็ม

- นำเสนอผลงานได้ดี

โดยอาจารย์อรุณี บุตรมะ

- นำเสนอ Vdo+presentได้ดีน่าสนใจ
- Project ที่ทำน่าสนใจมากค่ะ ถ้านำไปโปรโมตหรือใช้งานได้จริง

โดยจุลพงศ์ เตชนิกรณ์รัตน์

- Navigationดีไม่ซับซ้อน

โดยอาจารย์พลเอก สังฆคุณ

- ลัักษณะต่อยเชิงพาณิชย์ได้ดี

แอปพลิเคชันแนะนำการนวดเพื่อผ่อนคลายอย่างถูกวิธีบนโทรศัพท์ไอโฟน โปรแกรมค้้นหาตำแหน่งและสร้างจุดนัดพบบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

จุลนิพนธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง