Mobile Application

แอปพลิเคชันแคลอรี่ดีไอวาย โปรแกรมบันทึกการบริโภค อาหารในแต่ละวันบนไอโฟน

CalorieDIY Recording Program Consumption of Food Each Day Application on iPhone

นางสาวธินันทา สิงห์ทองอนันต์
รหัสนักศึกษา: 13510182
กลุ่ม: Web and Interactive 3
อีเมล: chocobear.nan@gmail.com
ที่ปรึกษา: อ.จุลพงศ์ เตชปกรณ์รัตน์

ข้อมูลผู้จัดทำ

นางสาวธินันทา สิงห์ทองอนันต์

รหัสนักศึกษา: 13510182

กลุ่ม: Web and Interactive 3

อีเมล: chocobear.nan@gmail.com

ที่ปรึกษา: อ.จุลพงศ์ เตชปกรณ์รัตน์

รายละเอียดของจุลนิพนธ์

          โครงงานจุลนิพนธ์เรื่องแคลอรี่ดีไอวายโปรแกรมบันทึกการบริโภค
อาหารในแต่ละวันบนไอโฟน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจูงใจให้คนหันมา
ดูแลและรักษาสุขภาพของตัวเองกันมากขึ้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่้
ต้องการลดน้ำหนักซึ่งแอปพลิเคชั่นนี้จะช่วยควบคุมอาหารการกินของคุณ
ให้เพียงพอต่อปริมาณแคลอรี่ที่ควรจะได้รับในแต่ละวัน อีกทั้งมีบันทึก
การบริโภคอาหารในแต่ละวันเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลการทานย้อนหลัง
และยังมีตัวละคร จำลองเพื่อทำนายถึงอนาคตข้างหน้าของผู้ใช้หากยังมีนิสัย
ทานบ่อยหรือทานน้อยเกินความพอดีต่อร่างกายควรได้รับ และผู้ใช้สามารถ
ที่จะเพิ่มเมนูอาหารได้ตามความต้องการได้อีกด้วย

ผลการดำเนินงานจุลนิพนธ์

เทคนิค/ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 
• Xcode 4.2
• Objective-C Language
• SQLite
• Photoshop

ผลการดำเนินโครงงาน
1.แอปพลิเคชั่นสามารถบอกปริมาณแคลอรี่ที่ผู้ใช้ควรได้รับให้เพียงพอ
ต่อร่างกายในแต่ละวัน
2.แอปพลิเคชั่นที่มีตัวละครจำลองเป็นตัวผู้ใช้ซึ่งสามารถแสดงอ้วนผอมได้
เป็นการทำนายว่าหากกินเกินกว่าร่างกายควรได้รับก็จะอ้วน หากกกินน้อยกว่า
แคลอรี่ที่ควรได้รับจะผอม
3.ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลบันทึกอาหารย้อนหลังได้ว่าได้ทานไรไปบ้างและ
สามารถรู้แคลอรี่สะสมในแต่ละวันได้ เพื่อนำมาเปรียบเทียบในการควบคุม
อาหารของผู้ใช้
4.ผู้ใช้สามารถเพิ่มเมนูอาหารได้ตามที่ต้องการได้
5.แอปพลิเคชันที่ช่วยควบคุมอาหารการกินให้ง่ายขึ้น

ภาพตัวอย่างจุลนิพนธ์

วิดีโอของจุลนิพนธ์

ความคิดเห็นของกรรมการตรวจ

ชื่อ ธินันทา สิงห์ทองอนันต์


โดยอาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง

- concept ดี แต่ interfaceยังไม่สวยและดึงดูดผู้ใช้งานเท่าที่ควร

โดยอาจารย์อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล

- ดูยอดครับชอบตรงตัวavatar ที่อ้วนและผอมได้

โดยอาจารย์จุลดิษฐ์ สันติธรณี

- programming ธรรมดา
- design น้อยไปหน่อย
- ลูกเล่นการใช้ดี

โดยอาจารย์พิสิฐพงษ์ สืบพิลา

- งานdesignยังเก็บไม่หมดในหลายหน้า
- คล้ายแอปปิ่นโต
- หน้าตา+กระบวนการใช้งานดูไม่น่าสนใจ

โดยอาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

- งานโดยรวมทำออกมาได้ดี

โดยอาจารย์ณัฐสรวงพร ทองเนื้อนวล

- หน้าตาแอปไม่ค่อยน่าสนใจ ธรรมดาไป
- ฟังก์ชันซื้อชุดเสื้อผ้า แต่งตัวไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหลักของแอป ไม่มีก็ได้
ถ้าจะมี shopping อาจขายผลิดภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหาร เพื่อไดเอ็ต ฯลฯ จะเหมาะกว่า

โดยอาจารย์ปานรวี พุ่มเข็ม

- มีความคิดสร้างสรรค์ดีครับ
- Slide ไม่ควรมีพวก Error ของ message ให้คนฟังได้ดูนะครับ จะดีมากๆ

โดยอาจารยอรุณี บุตรมะ

- ระบบควรคำนวณให้เห็นว่า แคลเกินเท่าไหร่ สามารถทำสรุปให้เห็นเป็นรายเดือน

โดยอาจารย์จุลพงศ์ เตชปกรณ์รัตน์

- ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน

โดยอาจารยพลเอก สังฆคุณ

- ใช้ภาษาหลากหลายตอนใช้จะสับสนได้

โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

- ดีครับแต่Interfaceบางตัวน่าจะหาที่เหมาะสมกว่าเช่นอายุให้ใส่ปีเกิดไปเลยได้
ไม่ต้องมาเปลี่ยนเมื่ออายุเพิ่มขึ้นภายหลัง

โดยอาจารย์กิตตินนท์ อุวงศ์ไพศาล

- App ทำงานได้ดี น่าสนใจ พูดแทรกน้อย นำเสนอได้ดี

เกมบนสังคมออนไลน์ เพื่อสื่อสารทางการตลาด กรณีศึกษา อิชิตันกรีนที แอปพลิเคชันส่งเสริมและแบ่งปันข้อมุลกิจกรรมจิตอาสาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์บนเฟซบุ๊ค

จุลนิพนธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง