Mobile Application

เกมบนสังคมออนไลน์ เพื่อสื่อสารทางการตลาด กรณีศึกษา อิชิตันกรีนที

Social Network Game for Marketing Communication, Case Study : Ichitan Green tea

นายนราธิป ศรีแจ่ม
รหัสนักศึกษา: 13510183
กลุ่ม: Web and Interactive 1
อีเมล: anubanzmeenoi@gmail.com
ที่ปรึกษา: ผศ. อาวิน อินทรังษี

ข้อมูลผู้จัดทำ

นายนราธิป ศรีแจ่ม

รหัสนักศึกษา: 13510183

กลุ่ม: Web and Interactive 1

อีเมล: anubanzmeenoi@gmail.com

ที่ปรึกษา: ผศ. อาวิน อินทรังษี

รายละเอียดของจุลนิพนธ์

    โครงงานจุลนิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของอิชิตันกรีนที สร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับแบรนด์ อิชิตันกรีน ซึ่งเป็นเกมออนไลน์บนเว็บไซต์ สือสังคมออนไลน์ โดยเนื้อหาเกมเป็นการแทรกจุดเด่นต่างๆของตัวผลิตภัณฑ์ของอิชิตันกรีนที

ผลการดำเนินงานจุลนิพนธ์

เทคนิค / เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

• Program : Adobe Flash CS5,After Effect CS5

• Datebase : PhpMyAdmin

• PlatForm : Facebook API

 

ผลการดำเนินงาน

- ผลงานสามารถเล่นได้จนจบครบทั้ง 4 ด่าน

- เมื่อเล่นจนจบเกมที่4 สามารถเรียกชื่อที่อยู่ออกมาได้

- สามารถเปิดและปิดเสียงในเกมได้

- สามารถแชร์ข้อความเมื่อจบเกมบน wall ตนเองได

ภาพตัวอย่างจุลนิพนธ์

วิดีโอของจุลนิพนธ์

ความคิดเห็นของกรรมการตรวจ

ชื่อนราธิป ศรีแจ่ม
รางวัลที่ได้รับ ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดยอาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง

-ตัวเกมส์ทำออกมาได้น่าสนใจดี graphicทำออกมาได้เข้ากับตัวเกมส์
-การนำเสนอผลงานต่อหน้ากรรมการดูเรื่องสะกดคำด้วย

โดยอาจารย์อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล

-ทำให้รู้การผลิตชาขาวได้ดีครับ

โดยอาจารย์พิสิฐพงษ์ สืบพิลา

-รูปแบบการเล่นหลากหลายดีทำให้ดูน่าสนใจ พรีเซ็นไม่ยืดเยื้อดี แต่ไม่อธิบาย

โดยอาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

-งานโดยรวมทำออกมาได้ดี

โดยอาจารย์ปานรวี พุ่มเจิม

-ผลงานดีมากๆ แต่น่าจะฝึกวิธีนำเสนอให้มากกว่านี้หน่อยครับ คุณไม่พูดอะไรเลยให่้ดูวีดีโออย่างเดียว

โดยอาจารย์อรุณี บุตมะ

-ฉากที่ผลิตชา นอกเหนือจากขวดที่ใช้ให้สื่อถึงproduct แล้วควรเพิ่มชื่อผลิตภัณฑ์นั้นๆเพื่อสร้างการจดจำมากขึ้น

โดยอาจารย์พลเอก สังฆคุณ

-ลักษณะเกมดูต้องใช้การกวาดตากว้างจะตาลายได้

โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

-ดีมากครับ ตรงการเลือกอุปกรณ์ของเกมแรก ถ้าไม่ต้องไปกดอุปกรณ์ทุกครั้งก็จะดีกว่าครับ

โดยอาจารย์กิตตินนท์ อุวงศ์ไพศาล

-เนื้อหาเกมน่าเล่น ตัวละครดี Present smooth แต่ขาดเนื้อหา ไม่เข้าใจระบบหรือจุดเด่น

แคลอรี่ดีไอวาย โปรแกรมบันทึกการบริโภคอาหารในแต่ละวันบนไอโฟน แอปพลิแคชันสำหรับห้องสมุดสร้างสรรค์งานออกแบบ

จุลนิพนธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง