Mobile Application

ระบบการจัดการเว็บไซต์สำหรับ โครงการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว สังฆมณฑลราชบุรี

Family life Restoration Website of Ratchaburi Diocese

นางสาวบุญญากร ฉินสวัสดิ์พันธุ์
รหัสนักศึกษา: 13510192
กลุ่ม: Web and Interactive 2
อีเมล: lookmoo.naja@gmail.com
ที่ปรึกษา: อ.ประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ

ข้อมูลผู้จัดทำ

นางสาวบุญญากร ฉินสวัสดิ์พันธุ์

รหัสนักศึกษา: 13510192

กลุ่ม: Web and Interactive 2

อีเมล: lookmoo.naja@gmail.com

ที่ปรึกษา: อ.ประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ

รายละเอียดของจุลนิพนธ์

     โครงการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวกรณีศึกษาข้อมูลจากศูนย์ส่งเสริมชีวิต ครอบครัวของสังฆมณฑลราชบุรี มีการดำเนินการจัดตั้งโครงการมาแล้ว 218 รุ่น เป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยผสานความสัมพันธ์ของครอบครัวโดย กิจกรรมจะ จัดขึ้นประมาณ สองเดือนต่อครั้งหรือตามที่หน่วยงานขอ กำหนด เวลาการจัด การด้านการหาผู้เข้าร่วมสัมมนาในแต่ละครั้งมักมีปัญหาด้านเวลาของ คู่สมรส ที่มาสัมมนากัน การกระจายข่าวสารในการหาคู่ที่จะมาร่วมกิจกรรมยังอยู่ในวง ที่แคบเพราะเป็นการกระจายข่าว แบบแนะนำกันมา ถ้ามีเทคโนโลยีที่สามารถ ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง กว้างขวางให้ เป็นที่รู้จักมากขึ้น บุคคลที่ สนใจจะมาจากหลายหลายที่ โครงการสัมมนาฟื้นฟู ชีวิตครอบครัวก็จะขยาย ตัวช่วยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย ให้คำแนะนำทางแก้ไขการใช้ชีวิตคู่การวางแผน ชีวิตครอบครัวที่ดี สู่สังคม โดยการสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร การจัดการข้อมูลต่างๆของโครงการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวให้เข้าถึงกลุ่ม เป้าหมายได้ เพิ่มขึ้นเพื่อลดปัญหาการหาคู่เข้าร่วมกิจกรรมโดยจัดให้มีระบบ ในการสมัครผ่านเว็บไซต์ สามารถเลือกเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมจอง เวลาหรือขอกำหนดเวลาการเข้าร่วมโครงการโดยผ่านทางเว็บไซต์ได้สะดวกขึ้น

ผลการดำเนินงานจุลนิพนธ์

เทคนิค / เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
• Photoshop, Dreamweaver, Illustrator, Flash
• Javascript, PHP, Flash ActionScript 3.0 & 2.0, JQuery, CSS
• MySQL

ผลการดำเนินงาน
1.ระบบสามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้ 4 ประเภทคือ ผู้ใช้ทั่วไป, สมาชิกเว็บไซต์, ผู้เคยผ่านการสัมมนา, ผู้ดูแลระบบ

2.ระบบในส่วนของการจองสัมมนา สามารถเลือกเวลาในการเข้าร่วมและ สมัครจองได้เลยเมื่อผู้ใช้สนใจที่เข้าร่วมสัมมนา
3.ระบบสามารถเช็คจำนวนของผู้ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนากำลังรอการเข้า ร่วมมาแสดงผลให้เห็นแบบ Real time ในส่วนปฎิทิน
4.ระบบในส่วนของคำสอนวันนี่สามารถแนะนำเพื่อนผ่านเฟสบุ๊ก(Facebook)
5.ระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลต่างๆ อัพเดต ภายในเว็บไซต์ได้
6.ระบบจะนำข้อมูลของผู้เข้าร่วมสัมมนา มาแสดงสถิติเพื่อนำไปใช้ในการ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสังคม

ภาพตัวอย่างจุลนิพนธ์

วิดีโอของจุลนิพนธ์

ความคิดเห็นของกรรมการตรวจ

ชื่อ นางสาวบุญญากร ฉินสวัสดิ์พันธุ์
รางวัลที่ได้รับ ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดยอาจารย์ปานรวี พุ่มเข็ม

- กล้าพูดและมั่นใจเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด

โดยอาจารย์นพรัตน์ ไพทูลสุริการ

- Bravo

โดยอาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง

- การออกแบบทำได้ดีแต่บางทีลดทอนได้บ้างเพราะบางทีลายเยอะๆทำให้เว็บดูลายตานะค่ะ

โดยอาจารย์จุลดิษฐ์ สันติธรณี

- Graphic ยังไม่ดีมาก

โดยอาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

- งานโดยรวมทำออกมาได้ดี

โดยอาจารย์จุลพงศ์ เตชนิกรณ์รัตน์

- ดีครับ มีการเก็บสถิติเพื่อใช้งานด้านอื่นๆต่อไป

โดยอาจารย์พลเอก สังฆคุณ

- นำลักษณะการค้าสนทนาประยุกต์ใช้ เกิดการต่อยอดได้ดี

โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

- ดีครับ

โดยอาจารย์กิตตินนท์ อุวงศ์ไพศาล

- เว็บน่าสนใจ นำเสนอดี


จุลนิพนธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง