Mobile Application

เกมเส้นทางบุญ 9 วัด ในเขตกรุงเทพมหานคร

Make merit 9 temples in Bangkok. Game

นางสาวปณิชา โดยชื่นงาม
รหัสนักศึกษา: 13500194
กลุ่ม: Web and Interactive 3
อีเมล: thepoodle.k@gmail.com
ที่ปรึกษา: อ.ธงชัย เจิมจรุง

ข้อมูลผู้จัดทำ

นางสาวปณิชา โดยชื่นงาม

รหัสนักศึกษา: 13510194

กลุ่ม: Web and Interactive 3

อีเมล: thepoodle.k@gmail.com

ที่ปรึกษา: อ.ธงชัย เจิมจรุง

รายละเอียดของจุลนิพนธ์

     โครงงานจุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางไปทำบุญ 9 วัด ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้จัดทำเป็นรูปแบบเกม ซึ่งมีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดในแต่ละวัด มีการแสดงเส้นทางการเดินรถของสายรถเมล์ที่สามารถเดินทางไปทำบุญยังวัดทั้ง 9 วัด โดยตัวเกมประกอบไปด้วยด่าน 9 ด่าน ในแต่ละด่านจะมีการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดนั้นๆ ซึ่งนอกจากที่จะได้ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินจากการเล่นเกมแล้ว ยังได้ความรู้ ความเข้าใจของประวัติวัดทั้ง 9 วัดอีกด้วย

ผลการดำเนินงานจุลนิพนธ์

เทคนิค/เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
• Game: Action Scrip 3.0
• Database : MySQL via PHP
• Design : Photoshop , Illustrator

ผลการดำเนินโครงงาน
1.ผู้เล่นได้รับความสนุกสนาน ผ่อนคลาย แต่อาจจะมีผู้เล่นบางคนที่เบื่อเมื่อเล่นไปได้สักพัก เนื่องจากเกมในแต่ละด่านมีวิธีการเล่นคล้ายกัน และเกมประกอบด้วย 9 ด่านด้วยกัน ซึ่งดูเยอะ ทำให้เบื่อได้บ้าง แต่ในภาพรวมก็ได้ผลตอบรับที่ดี
2.ผู้เล่นได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดทั้ง 9 วัด รวมไปถึงเส้นทางการเดินของรถเมล์ และเครื่องสักการะบูชาที่ต้องนำไปไหว้พระในแต่ละวัด

ภาพตัวอย่างจุลนิพนธ์

วิดีโอของจุลนิพนธ์

ความคิดเห็นของกรรมการตรวจ

ชื่อ นางสาวปณิชา โดยชื่นงาม
รางวัลที่ได้รับ ผลงานดีเด่น ประเภท Digital media การประกวดผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดยอาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง

- Artworkโดยรวมดูดี แต่บางหน้าก็ทำออกมาไม่เข้ากันกับหน้าอื่นๆ เช่นหน้า loading

โดยอาจารย์อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล

- ทำได้ดีมากครับดูแล้วน่าเล่น และได้ความรู้

โดยอาจารย์จุลดิษฐ์ สันติธรณี

- มีระบบ item, sound, character design, มีการเพิ่มความยาก

โดยอาจารย์พิสิฐพงษ์ สืบพิลา

- กระบวนการและเงื่อนไขของเกมยังดูแปลก
- รูปแบบเกมซ้ำเกินไปไหม น่าจะมีอะไรที่แปลกใหม่ในแต่ละด่านของเกมมากกว่านี้

โดยอาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

- งานโดยรวมทำออกมาได้ดี

โดยอาจารย์ณัฐสรวงพร ทองเนื้อนวล

- เนื้อหาดี อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย แต่แฝงความสนุก เด็ก วัยรุ่นเล่นได้ ให้ความรู้

โดยอาจารย์ปานรวี พุ่มเข็ม

- ไอเดียดีครับ กราฟิกสวยงามดูน่าสนใจ นำเสนอความเป็นผลงานของคนไทยได้ชัดเจน

โดยอาจารย์อรุณี บุตรมะ

- present ควรนำเสนอ objective+ประโยชน์ให้คนเข้าใจโดยรวม
- ในแต่ละด่านของเกมควร relate กับวัดหรือความสำคัญของวัดนั้น ให้มีความสอดคล้องมากกว่านี้

โดยอาจารย์พลเอก สังฆคุณ

- ยังนำเอกลักษณ์เด่นของวัดนำเสนอไม่ชัดเจนเนื้อหาเลยซ้ำๆ

โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

- ตัวเกมน่าจะพัฒนาให้สนุกกว่านี้ได้อีกครับ ภาพสวยงามน่ารักดี

โดยอาจารย์กิตตินนท์ อุวงศ์ไพศาล

- ตัวเกมน่าสนใจ เสียงทำให้เกมดูสนุก
- นำเสนอไม่ทัน

ระบบการจัดการเว็บไซต์สำหรับ โครงการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว สังฆมณฑลราชบุรีแอปพลิเคชันการจัดการตารางสิ่งที่ต้องทำส่วนบุคคลบนระบบปฎิบัติการไอโฟน

จุลนิพนธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง