Mobile Application

เว็บไซต์แนะนำและเลือกซื้อของเล่นเด็ก

Website for Introduction and Selecting Toys

นางสาวพรทิพย์ แซ่เบ้
รหัสนักศึกษา: 13510210
กลุ่ม: Web and Interactive1
อีเมล: cakii.kii@gmail.com
ที่ปรึกษา: อ.รักชนก สุขะกาลนันท์

ข้อมูลผู้จัดทำ

นางสาวพรทิพย์ แซ่เบ้

รหัสนักศึกษา: 13510210

กลุ่ม: Web and Interactive1

อีเมล: cakii.kii@gmail.com

ที่ปรึกษา: อ.รักชนก สุขะกาลนันท์

รายละเอียดของจุลนิพนธ์

     การนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาใช้งานในส่วนของเว็บเพจ โดยเฉพาะภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านปการทำเพื่อธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และความรู้ทางด้านพัฒนาการต่าง ๆ ของเด็กในแต่ละวัยเพื่อแนะนำสินค้าที่มีความเชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้าโดยตรง โดยนำเสนอในรูปแบบของตลาดกลางหรือ E-Marketplace เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการ

ผลการดำเนินงานจุลนิพนธ์

เทคนิค/ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
- PHP
- Photoshop,Dreamweaver
- HTML, CSS, Javascript
- MySQL
ผลการดำเนินโครงงาน
1. ต้องมีการใช้เซิร์ฟเวอร์จำลองในการทำระบบจึงทำให้เกิด
อุปสรรคในการเขียนโปรแกรมในบางส่วน
2. ต้องมีการปรับปรุงโค้ดให้สามารถแสดงผลบนเบราว์เซอร์ต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้องและเหมือนกันมากที่สุด
3. ต้องมีการทำระบบให้มีความปลอดภัยและถูกต้องตามขั้นตอน
4. การเชื่อมโยงของการเขียนระบบในด้านต่าง ๆต้องเชื่อมกับระบบ
อื่น ๆ  เช่น  การชำระเงิน

ภาพตัวอย่างจุลนิพนธ์

วิดีโอของจุลนิพนธ์

ความคิดเห็นของกรรมการตรวจ

ชื่อ นางสาวพรทิพย์ แซ่เบ้
รางวัลที่ได้รับ ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดยอาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง

- วิธีการนำเสนอควรใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ใช่ 000,xxx
- การเลือกใช้สีในเว็บ ตัวอักษรดูกลืนไปกับBackground

โดยอาจารย์อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล

- ในการนำเสนอควรใช้ข้อมูลที่ดูเหมือนจริงเช่นชื่อ-นามสกุลเป็นต้น

โดยอาจารย์จุลดิษฐ์ สันติธรณี

- Designดูดี

โดยอาจารย์พิสิฐพงษ์ สืบพิลา

- งานdesignยังดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
- รูปแบบการใช้งานดูแปลกๆอยู่

โดยอาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

- งานโดยรวมทำออกมาได้ดี,
- ควรปรับกราฟิกให้สดใสเหมาะกับเด็กมากกว่านี้อีกนิด

แอปพลิเคชันวิเคราะห์ช่วยเหลือและแนะนำการออกกำลังกาย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เกมส่งเสริมการบริหารธุรกิจร้านกาแฟ

จุลนิพนธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง