เกมพัฒนาทักษะสมาธิเจ้าหนูไซเบอร์ดรอยด์ตะลุยอวกาศ - จุลนิพนธ์ไอซีทีศิลปากร 2554
Mobile Application

แอปพลิเคชันเกมบนเฟสบุ๊กเกมพัฒนาทักษะสมาธิ: เจ้าหนูไซเบอร์ดรอยด์ตะลุยอวกาศ

Game Application On Facebook Concentrate On Skill Development: The Cyberdroid Galaxy Travel

นางสาววาสนา สุนทรหงษ์
รหัสนักศึกษา: 13510236
กลุ่ม: Web and Interactive 4
อีเมล: theling.a@gmail.com
ที่ปรึกษา: อ.พลเอก สังฆคุณ

ข้อมูลผู้จัดทำ

นางสาววาสนา สุนทรหงษ์

รหัสนักศึกษา: 13510236

กลุ่ม: Web and Interactive 4

อีเมล: theling.a@gmail.com

ที่ปรึกษา: อ.พลเอก สังฆคุณ

รายละเอียดของจุลนิพนธ์

          จุลนิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการใช้สมาธิ และการประสานกันระหว่างมือกับตาจัดทำขึ้นเป็นเกมแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์สังคมออนไลน์เฟสบุ๊ก(Facebook) โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในช่วงอายุ 18-24 ปี ที่ใช้เฟสบุ๊ก ซึ่งเป็นวัยที่กำลังอยู่ในช่วงการเข้าสังคมกับหมู่เพื่อน เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอย่างเช่นเฟสบุ๊กคนกลุ่มนี้จะสามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เข้าถึงการเล่นเกมง่าย สามารถใช้เกมพัฒนาทักษะการใช้สมาธิได้ และเป็นการใช้เกมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์เกิดประโยชน์สำหรับตนเอง ซึ่งในเกมจะมีด่านทั้งหมด 5ด่าน แต่ละด่านจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไป โดยมีการเก็บข้อมูลคะแนน ข้อมูลการเล่นลงฐานข้อมูล และแสดงผลรายชื่อผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุด ทั้งหมด 5ด่าน เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจในการพัฒนาความสามารถของการฝึกสมาธิที่ยังน้อยอยู่ของตนเอง

ผลการดำเนินงานจุลนิพนธ์

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
• Graphic : Photoshop, Illustrator
• Game : Flash ActionScript 3.0
• Database : MySQL via PHP
• Facebook Connect : PHP,JavaScript

1.เกมแฟลชสามารถใช้งานได้จริง
2.การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานในส่วนต่างๆได้ เช่น ระยะทาง เวลา คะแนนสรุปผลเมื่อจบเกม ของขวัญที่ส่งให้เพื่อน เป็นต้น
3.เชื่อมต่อกับFacebookได้จริง โดยสามารถส่งคำเชิญชวนเพื่อนให้เข้ามาร่วมเล่นเกมได้ โดยการประกาศคำเชิญชวนไปยังกระดานข้อความของผู้ใช้งาน เป็นการเผยแพร่ให้เพื่อนๆสามารถเห็นคำเชิญได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ดีขึ้น ตามที่ได้รับคำเสนอแนะจากคณะกรรมการ และผู้ใช้งานจริง

ภาพตัวอย่างจุลนิพนธ์

วิดีโอของจุลนิพนธ์

ความคิดเห็นของกรรมการตรวจ

ชื่อ นางสาววาสนา สุนทรหงษ์
รางวัลที่ได้รับ ผลงานดีเด่น ประเภท Digital media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดยอาจารย์พลเอก สังฆคุณ

- เพลงชวนทำลายสมาธิหน่อย

โดยอาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

- งานโดยรวมทำออกมาได้ดี

โดยอาจารย์อรุณี บุตรมะ

- ok ka

โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

- ดีครับ

โดยอาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง

- Graphicทำออกมาได้ดี
- เกมน่าเล่นและมีความท้าทายดี

โดยอาจารยอิทธิชัย ภูมิศิริวิไล

- themeของเกมสวยครับ
- น่าเล่นมาก

โดยอาจารยจุลดิษฐ์ สันติธรณี

- Graphicน่าสนใจ

โดยอาจารยปานรวี พุ่มเข็ม

- Good job!

โดยอาจารย์จุลพงศ์ เตชนิกรณ์รัตน์

- good

โดยอาจารย์กิตตินนท์ อุวงศ์ไพศาล

- ตัวเกมน่่าสนใจและสนุก นำเสนอติดขัด มีการพูดแทรก ดีไซน์สวย

เว็บไซต์สำหรับตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในกรณีศึกษาร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ แอปพลิเคชันค้นหาร้านอาหารสุขภาพปิ่นโตเดลิเวอรี

จุลนิพนธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง