Mobile Application

เกมออนไลน์ "สมุนไพรใกล้ตัว" เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพรของมูลนิธิโครงการหลวง

"Online Herbal Game" To promote the sale of herbal products from the Royal Project

นางสาวศรินลักษณ์ สุธารส
รหัสนักศึกษา: 13500242
กลุ่ม: Web and Interactive 2
อีเมล: zeanmy@gmail.com
ที่ปรึกษา: อ.ณัฐสรวงพร ทองเนื้อนวล

ข้อมูลผู้จัดทำ

นางสาวศรินลักษณ์ สุธารส

รหัสนักศึกษา: 13510242

กลุ่ม: Web and Interactive 2

อีเมล: zeanmy@gmail.com

ที่ปรึกษา: อ.ณัฐสรวงพร ทองเนื้อนวล

รายละเอียดของจุลนิพนธ์

     การจัดทำเกมออนไลน์ “สมุนไพรใกล้ตัว” เพื่อส่งเสริม การขายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของมูลนิธิโครงการหลวง และในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับ ความนิยมอย่างมากเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว ในการสื่อสาร เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอข้อมูลให้ สอดรับเข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถดึงดูดความสนใจ ของผู้บริโภคและสื่อเพื่อ การศึกษาประเภทเกมกำลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะถูกออกแบบมาให้ดึงดูดความสนใจแก่ผู้เล่น

ผลการดำเนินงานจุลนิพนธ์

เทคนิค/ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
• Design: Photoshop, Illustrator, Flash ActionScript 3.0
• Website: PHP, AJAX
• Data: MySQL via PHP

ผลการดำเนินโครงการ
1.ตัวเกมสามารถทำให้ผู้เล่นได้รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของ มูลนิธิโครงการหลวง
2.ตัวเกมสามารถทำให้ผู้เล่นได้ทราบถึงสรรพคุณ ของสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

ภาพตัวอย่างจุลนิพนธ์

วิดีโอของจุลนิพนธ์

ICT Silpakorn: Showreel 1 Online herbal game
ICT Silpakorn: Showreel 2 Online herbal game
ICT Silpakorn: prototype 4 Online herbal game
ICT Silpakorn: prototype 3.5 Online herbal game
ICT Silpakorn: prototype 3 Online herbal game
ICT Silpakorn: prototype 2.5 Online herbal game
ICT Silpakorn: prototype 2 Online herbal game
ICT Silpakorn: prototype 1.5 Online herbal game
ICT Silpakorn: prototype 1 Online herbal game

ความคิดเห็นของกรรมการตรวจ

ชื่อ นางสาวศรินลักษณ์ สุธารส
รางวัลที่ได้รับ ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดยอาจารย์ณัฐสรวงพร ทองเนื้อนวล

- Well done !!

โดยอาจารย์อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล

- ไม่เข้าใจกระบวนการผลิต

- สนุกน่าเล่น ใ้ห้ความรู้

โดยอาจารยถิราภา ใจเที่ยง

- ideaดีดูแล้วไม่น่าเบื่อ

- graphic น่ารักดี

โดยอาจารยจุลดิษฐ์ สันติธรณี

- ระบบครบ

โดยอาจารยพลเอก สังฆคุณ

- แทรกความรู้ในเชิงรูปภาพจะได้ประโยชน์เพิ่มอีก

โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

- ดีครับ เอาไปพัฒนาต่อไปอีกครับ

โปรแกรมประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นเพื่อการติดตามและใช้บริการ บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ เกมส่งเสริมการขายเพื่อให้ผู้บริโภคจดจำผลิตภัณฑ์ บนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ กรณีศึกษา ฮะจิบัง ราเมน

จุลนิพนธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง