Mobile Application

เกมส่งเสริมการขาย เพื่อให้ผู้บริโภคจดจำผลิตภัณฑ์ บนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ กรณีศึกษา ฮะจิบัง ราเมน

Promotional game on social network website for advertise product Hachiban Ramen.

นางสาวศุภลักษณ์ แสงสว่าง
รหัสนักศึกษา: 13510245
กลุ่ม: Web and Interactive 4
อีเมล: iampear.pear62@gmail.com
ที่ปรึกษา: อ.พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

ข้อมูลผู้จัดทำ

นางสาวศุภลักษณ์ แสงสว่าง

รหัสนักศึกษา: 13510245

กลุ่ม: Web and Interactive 4

อีเมล: iampear.pear62@gmail.com

ที่ปรึกษา: อ.พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

รายละเอียดของจุลนิพนธ์

     ในปัจจุบันเว็บไซต์สังคมออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก สำหรับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เราจึงใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์เพื่อเป็นช่องทาง ในการทำการส่งเสริมการขายผ่านรูปแบบของเกมบน Facebook เพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์สังคมออนไลน์นี้ ได้จดจำและระลึกนึกถึงตราสินค้าได้ เกมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย เพื่อให้ลูกค้าจดจำผลิตภัณฑ์และแบรนด์สินค้า ฮะจิบัง ราเมน ผ่านทางเว็บไซต์สังคมออนไลน์ Facebook มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการขายให้กับแบรนด์สินค้า ให้เป็นที่จดจำของผู้ใช้ในโลกสังคมออนไลน์ โดยจัดทำขึ้นเป็นเกมแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ก (Facebook) โดยได้ยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาของ ฮะจิบัง ราเมน เพื่อศึกษาว่าผู้ที่เข้าใช้แอปพลิเคชันนี้ สามารถจดจำผลิตภัณฑ์และแบรนด์สินค้าได้ และสร้างความรู้สึกให้ผู้เข้าใช้อยากจะรับประทานฮะจิบัง ราเมน มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลต่อการทำการตลาดของแบรนด์สินค้านี้

ผลการดำเนินงานจุลนิพนธ์

เทคนิค/ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
• Graphic : Photoshop, Illustrator
• Game : Flash ActionScript 3.0
• Database : MySQL via PHP
• Facebook Connect : PHP,JavaScript

ผลการดำเนินโครงงาน
1.เกมสามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์
2.ระบบสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งานได้
3.สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์สังคมออนไลน์ Facebook ได้ และนำฟังก์ชันบน Facebook มาใช้งานได้

ภาพตัวอย่างจุลนิพนธ์

วิดีโอของจุลนิพนธ์

ความคิดเห็นของกรรมการตรวจ

ชื่อ นางสาวศุภลักษณ์ แสงสว่าง
รางวัลที่ได้รับ ผลงานดีเด่น ประเภท Digital media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดยอาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

- งานโดยรวมทำออกมาได้ดี

โดยอาจารย์อรุณี บุตรมะ

- ทำ FB App ออกมาได้ดี Design สวยค่ะ งานออกมาดี

โดยอาจารย์พลเอก สังฆคุณ

- เกมน่ารักเล่นได้จริง ภาพชวนหิว

โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

- ดีครับ

โดยอาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง

- Graphic น่ารักดี
- ตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ดีค่ะ

โดยอาจารย์อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล

- สุดยอดครับ จำได้เลย
- น่าเล่นมาก

โดยอาจารย์จุลดิษฐ์ สันติธรณี

- Gameplay ยังงงๆ
- Character OK

โดยอาจารย์ปานรวี พุ่มเข็ม

- ผลงานน่าสนใจ

โดยอาจารย์กิตตินนท์ อุวงศ์ไพศาล

- เกมน่าเล่น Art ดี Logic game น่าสนใจ ตอบโจทย์การตลาด
- Present ดี ติดขัดตรง Play-Pause พูดแทรก

โดยอาจารย์นพรัตน์ ไพทูลสุริการ

- มี Concept วงล้อหมุน
- เกมภาพรวมดูโอเค

เกมออนไลน์ แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ และสภาพการจราจรทางถนน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ จส.100 บนไอโฟน

จุลนิพนธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง