Mobile Application

แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ และสภาพการจราจรทางถนน ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ จส.100 บนไอโฟน

Application for accident and traffic report based on js.100 radio station on iPhone

นายสิทธิธร โชคนาคะวโร
รหัสนักศึกษา: 13510249
กลุ่ม: Web and Interactive 4
อีเมล: zx_respect@live.com
ที่ปรึกษา: อ.พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

ข้อมูลผู้จัดทำ

นายสิทธิธร โชคนาคะวโร

รหัสนักศึกษา 13510249

กลุ่ม: Web and Interactive 4

อีเมล: zx_respect@live.com

ที่ปรึกษา: อ.พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

รายละเอียดของจุลนิพนธ์

     จุลนิพนธ์ฉบับนี้ ศึกษาเกี่ยวกับการทำแอปพลิเคชันบนไอโฟน และเว็บไซต์เพื่อทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ เพื่อนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร ในที่นี้นำมาประยุกต์ในการ แจ้งเหตุการณ์จราจรติดขัดหรืออุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มเป็นการเพิ่มช่องทาง ในการแจ้งเหตุและความรวดเร็ว ในการระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุและรายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อการขอรับความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุให้ผู้อื่นทราบ
     นอกจากนั้นแล้วแอปพลิเคชันนี้ยังแสดงตำแหน่ง ที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีสภาพการจราจรติดขัด เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง บนท้องถนนหรือการวางแผนก่อนการเดินทาง โดยมีฟังก์ชันสำหรับการค้นหาเส้นทาง จากตำแหน่งปัจจุบันไปยังตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อแสดงสภาพการจราจรและอุบัติเหตุบริเวณที่ผ่าน ทั้งนี้แอปพลิเคชันนี้ ยังรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ที่จำเป็น ในกรณีเกิดเหตุจำเป็นไว้อีกด้วย ซึ่งสามารถโทรผ่านแอปพลิเคชันได้โดยทันที
     การนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์เข้ากับชีวิตประจำวันนั้น นอกจากจะทำให้เกิดความสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตแล้ว ยังสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้อีกด้วย

ผลการดำเนินงานจุลนิพนธ์

เทคนิค / เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

 • - HTML, CSS, Javascript
 • - PHP, MySQL
 • - Codeigniter
 • - XCODE, iPhone Simulator
 • - JSON
 • - Photoshop

ผลการดำเนินการจุลนิพนธ์

 1. แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุและสภาพการจราจรทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ จส.100 บนไอโฟน เป็นแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาด้วยภาษา Objective-C ผ่านโปรแกรม x-code และ ใช้ SQL ในการจัดการฐานข้อมูล โดยใช้การอ้างอิงตำแหน่งบนแผนที่ของ Google
 2. แอปพลิเคชั่นสามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ คือ
  1. ผู้ใช้แอปพลิเคชันสามารถรายงานอุบัติเหตุและรายงานสภาพการจราจรบนท้องถนนผ่านไอโฟนไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียง จส.100 ได้ตรงตามตำแหน่งอ้างอิงปัจจุบัน
  2. ผู้ใช้แอปพลิเคชั่นสามารถรับการรายงานอุบัติเหตุและรายงานสภาพการจราจรบนท้องถนนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง จส.100 ผ่านไอโฟนได้ตรงตามตำแหน่งอ้างอิงปัจจุบัน
 3. จากการทดลองแอปพลิเคชัน สามารถทำให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันวางแผนการเดินทาง หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีอุบัติเหตุ ทำให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันประหยัดเวลาในการเดินทางได้

ภาพตัวอย่างจุลนิพนธ์

วิดีโอของจุลนิพนธ์

ICT Silpakorn : Show Reel 2 Application for js.100 radio station on iPhone
ICT Silpakorn : Show Reel 1 Application for js.100 radio station on iPhone
ICT Silpakorn : Demo 1.0 Application for js.100 radio station on iPhone
ICT Silpakorn : Prototye4.0 Application for js.100 radio station on iPhone
ICT Silpakorn : Prototye3.5 Application for js.100 radio station on iPhone
ICT Silpakorn : Prototye3.0 Application for js.100 radio station on iPhone
ICT Silpakorn : Prototye2.5 Application for js.100 radio station on iPhone
ICT Silpakorn : Prototye2.0 Application for js.100 radio station on iPhone
ICT Silpakorn : Prototye1 Application for js.100 radio station on iPhone

ความคิดเห็นของกรรมการตรวจ

ชื่อสิทธิธร โชคนาคะวโร
รางวัลที่ได้รับ ผลงานดีเด่น ประเภท Mobile การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open House for Young Talents 2011

อาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

- งานโดยรวมทำออกมาได้ดี

อาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง

- Appมีประโยชน์ นำไปพัฒนาต่อได้อีก

อาจารย์อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล

- มีประโยชน์มากๆ
- สุดยอดครับ
- มีContributeกับสังคมเยอะมาก
- นำไปใช้จริงได้

อาจารย์จุลดิษฐ์ สันติธรณี

- Functionการทำงานน่าสนใจ

อาจารย์ขจรพล เชิญขวัญศรี

- ถ้ามีการนำไปใช้จริง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยเรื่องการเดินทางในกทม. ได้มากทีเดียว ถือว่าเป็น project ที่เป็นประโยชน์มาก

อาจารย์ปานรวี พุ่มเข็ม

- โครงงานดีมีประโยชน์มากๆ

อาจารย์จุลพงศ์ เตชนิกรณ์รัตน์

- Nice App

อาจารย์กิตตินนท์ อุวงศ์ไพศาล

- ยังไม่เห็นประโยชน์ของAppนำเสนอสับสน ผมไม่เข้าใจ

เกมส่งเสริมการขายเพื่อให้ผู้บริโภคจดจำผลิตภัณฑ์ บนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ กรณีศึกษา ฮะจิบัง ราเมน เว็บไซต์การท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน

จุลนิพนธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง