Mobile Application

โครงการจัดทำระบบสารสนเทศและสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Project information systems and electronic office of Archaeology Silpakorn

นางสาวสุธิดา ช่วยเนียม
รหัสนักศึกษา: 13510256
กลุ่ม: Web and Interactive 1
อีเมล: zhiitzu@gmail.com
ที่ปรึกษา: อ.พงษ์พันธ์ สุริยภัทร

ข้อมูลผู้จัดทำ

นางสาวสุธิดา ช่วยเนียม

รหัสนักศึกษา: 13510256

กลุ่ม: Web and Interactive 1

อีเมล: zhiitzu@gmail.com

ที่ปรึกษา: อ.พงษ์พันธ์ สุริยภัทร

รายละเอียดของจุลนิพนธ์

     โครงการจัดทำระบบสารสนเทศและสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการบูรณาการข้อมูล ด้านบุคลากร ด้านทรัพยากร ด้านการบริหารจัดการและแผนการดำเนินงาน โดยมุ่งสู่การบริหารจัดการในรูปแบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำให้แก้ไขปัญหาในส่วนของข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนการทำงานโดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือ

ผลการดำเนินงานจุลนิพนธ์

เทคนิค/ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
• Design: Photoshop, Illustrator, Dreamweaver
• Website: PHP,Java Script, AJAX,Jquery
• Data: MySQL via PHP

ผลการดำเนินโครงการ
1.ใช้ในการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ,จัดเก็บข้อมูลบุคลากร,สืบค้นงานวิจัย,จองห้องประชุมและรถ
2.สามารถช่วยลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
3.ลดการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อประหยัดงบประมาณการดำเนินงาน

ภาพตัวอย่างจุลนิพนธ์

วิดีโอของจุลนิพนธ์

ความคิดเห็นของกรรมการตรวจ

ชื่อ นางสาวสุธิดา ช่วยเนียม
รางวัลที่ได้รับ ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดยอาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง

- หน้าเว็บออกแบบได้เข้ากันกับองค์กร(คณะโบราณ) แต่เรื่อง flow การใช้งานยังต้องศึกษาอีกนิด
- ดูเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ความเนี๊ยบของงาน

โดยอาจารย์อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล

- มีประโยชน์มากถ้านำไปใช้งานจริง

โดยอาจารย์จุลดิษฐ์ สันติธรณ์

- ระบบเยอะ

โดยอาจารย์พิสิฐพงษ์ สืบพิลา

- แก้ design เล็กน้อย

โดยอาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

- งานโดยรวมทำออกมาได้ดี

โดยอาจารย์ปานรวี พุ่มเข็ม

- ดนตรีประกอบดูไม่เข้ากับงานนะครับ
- ผลงานดีนะครับแต่เพลงทำให้ผู้ฟังสับสน ดูขาดๆ ตะกุกตะกัก

โดยอาจารย์พลเอก สังฆคุณ

- เนื้อหาดูใช้ได้จริง รูปรถยนต์ดูใหม่เกินจริงไป

โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

- ดีครับ

โดยอาจารย์กิตตินนท์ อุวงศ์ไพศาล

- ดูไม่ทัน Present เข้าใจยาก

โดยอาจารย์นพรัตน์ ไพทูลสุริการ

- ระบบจองรถ รูปใหญ่ไป

เกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาหรับขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษาโรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา เกมส่งเสริมการจดจำแบรนด์ กรณีศึกษาอีซีโก

จุลนิพนธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง