Mobile Application

ระบบจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

The management of system students in dormitory Silpakorn University, Information Phetchburi campus

นางสาวอัญชลี ลัญจกรวงศ์
รหัสนักศึกษา: 13510267
กลุ่ม: Web and Interactive 4
อีเมล: aun_prettyboyz@gmail.com
ที่ปรึกษา: อ.พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

ข้อมูลผู้จัดทำ

นางสาวอัญชลี ลัญจกรวงศ์

รหัสนักศึกษา: 13510267

กลุ่ม: Web and Interactive 4

อีเมล: aun_prettyboyz@gmail.com

ที่ปรึกษา: อ.พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

รายละเอียดของจุลนิพนธ์

      โครงงานจุลนิพนธ์มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดการภายในหอพักนักศึกษา โดยตัวระบบจะสามารถทำการจองห้องพักแจ้งครุภัณฑ์ชำรุดผ่านทางเว็บไซต์ได้ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ประสงค์จะเข้าพัก การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลต่างๆให้ผู้ที่สนใจทราบ สำหรับเจ้าหน้าที่หอพักระบบจะสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทั้งยังสามารถทำการประมวลผลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย เข้าใจง่าย เป็นระบบจัดการที่มีความทันสมัยช่วยประหยัดเวลาในการดำเนินงานก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

     Project is mainly aimed at the micro-project. The centralized management within the residence. The system will be able to stay informed through the damaged equipment. Which provides facilities for those who wish to stay. PR news and information to those interested in knowing. Dorm staff will be able to access and manage data quickly and accurately to process and present information in multiple formats. Easy to understand as a modern management system, saving time for the realization of maximum efficiency.

ผลการดำเนินงานจุลนิพนธ์

ตัวระบบพัฒนาโดยภาษา
• PHP
• Dreamweaver
• HTML, CSS, Javascript, Jquery, Ajax
• MySQL

 

ผลการดำเนินโครงงาน

1. ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าหอพักของนักศึกษารวมถึงกิจกรรมต่างๆ

ภายในหอพัก
2. ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการข้อมูลและประมวลผลข้อมูลของเจ้า

หน้าที่หอพักให้เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

3. เป็นศูนย์กลางการจัดการภายในหอพักนักศึกษา โดยรวมทุกกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษารู้สึกมีส่วนร่วมกับหอพัก และทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิ

ภาพมากยิ่งขึ้น

 

 


ภาพตัวอย่างจุลนิพนธ์

วิดีโอของจุลนิพนธ์

Showreel 2
Prototype 1
Prototype 2
Prototype 2.5
Prototype 3
Prototype 3.5
Prototype 4
Demo 1
Showreel 1

ความคิดเห็นของกรรมการตรวจ

ชื่อ นางสาว อัญชลี ลัญจกรวงศ์
รางวัลที่ได้รับ ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprize การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดยอาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง

- เว็บไซต์สวยงาม userใช้งานได้ง่ายดี

โดยอาจารย์อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล

- น่าเว็บสวยงาม หน้า Adminด้วย
- น่านำไปใช้จริง

โดยอาจารย์จุลดิษฐ์ สันติธรณี

- Graphicสวยงาม
- UI ดี

โดยอาจารย์พิสิฐพงษ์ สืบพิลา

- การใช้formกับelementบางตัวบยังดูไม่เหมาะสมกับข้อมูลเท่าไหร่
- เก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อย

โดยอาจารย์ปานรวี พุ่มเข็ม

- ผลงานนำไปใช้งานได้จริง

โดยอาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง

- งานโดยรวมทำออกมาได้ดี

โดยอาจารย์อรุณี บุตรมะ

- งานokค่ะ

โดยอาจารย์จุลพงศ์ เตชนิกรณ์รัตน์

- Nice

โดยอาจารย์พลเอก สังฆคุณ

- มีประโยชน์ สีสวยน่าใช้

โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

- ดีครับ

โดยอาจารย์กิตตินนท์ อุวงศ์ไพศาลี

- Designสวย มีกิจกรรมเพิ่มเติ่ม

โดยอาจารย์ไม่ระบุนาม

- ออกแบบหน้าเว็บได้ดี

เกมส่งเสริมการจดจำแบรด์อีซีโก

จุลนิพนธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง