ผลงานจุลนิพนธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
00
นราธิป ศรีแจ่ม

เกมบนสังคมออนไลน์...

NO DATA...

นางสาวปณิชา  โดยชื่นงาม
ปณิชา โดยชื่นงาม

เกมเส้นทางบุญ 9 วัด...

มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัด ในแต่ละด่าน และมีการแสดงเส้นทางการเดินรถ์ทั้ง 9 วัด

นางสาวภนิดดา  มายาท
ภนิดดา มารยาท

เกมส่งเสริมธุรกิจร้านกาแฟ

ผู้เล่นเกิดความเรียนรู้ในสูตรของกาแฟ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ และเกิดความสนุกนานเพลิดเพลินกับตัวเกม

นางสาววาสนา สุนทรหงษ์
นางสาววาสนา สุนทรหงษ์

แอปพลิเคชันเกมบน Facebook...

ใช้เกมในการพัฒนาทักษะการใช้สมาธิ การประสานกัน ระหว่างมือกับตา อีกทั้งยังให้เกิดความสนุกสนานแก่ผู้ใช้งาน

00
ศรินลักษณ์ สุธารส

เกมออนไลน์"สมุนไพรใกล้ตัว"...

เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของ มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพร

นางสาวศุภลักษณ์  แสงสว่าง
ศุภลักษณ์ แสงสว่าง

เกมส่งเสริมการขาย...

เป็นเกมแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ก (Facebook) โดยได้ยกตัวอย่างเป็น กรณีศึกษาของ ฮะจิบัง ราเมน

นางสาวสุดารัตน์ แดงวิจิตร
สุดารัตน์ แดงวิจิตร

เกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา...

ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาหรับขั้นพื้นฐานระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษา สำหรับโรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา

นางสาว อรวรรณ อร่ามวิทย์
อรวรรณ อร่ามวิทย์

เกมส่งเสริมการจดจำแบรนด์...

ถึงแม้ว่าอาหารแช่แข็งจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจผู้คนกลับมี ความเชื่อผิดๆต่ออาหารเหล่านี้ผู้จัดทำมองเห็น ปัญหานี้และต้องการส่งเสริมบริษัทของคนไทย