ผลงานจุลนิพนธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
นายกฤษณะ ยืนยง
กฤษณะ ยืนยง

แอปพลิเคชันสำหรับ...

เป็นระบบที่พัฒนามาสำหรับที่จะช่วยอำนวยความ สะดวกในการค้นหา แก้ไข เพิ่มข้อมูลศูนย์บริการ รถยนต์ประเภทต่างๆ

00
กันตินันท์ วีรเศรษฐกุล

แอปพลิเคชันแนะนำเส้น...

เพื่อสนับสนุนและสร้างความสะดวกสบายให้กับ ผู้ใช้จักรยาน และแนะ นำแหล่งท่องเที่ยว บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์

00
ฑิตพงศ์ หมื่นสา

แอปพลิเคชันแนะนำการ...

แอปพลิเคชันนี้รวบรวมวิธีการบรรเทาอาการ ปวดเมื่อยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายมีเพลงบรรเลง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย

00
ณัชชา เจริญรักษ์วิทยา

แอปพลิเคชันค้นหาและ...

โดยผู้ใช้สามารถค้นหาแผนที่และเส้นทางไปสถานี ที่ใกล้ที่สุด จากจุดที่อยู่แสดงรายละเอียดใน การโดยสารและแสดงเส้นทาง

นายณัฐนันท์ รัตนคุณาวงศ์
ณัฐนันท์ รัตนคุณาวงศ์

โปรแกรมค้นหาตำแหน่ง...

ช่วยจัดการเกี่ยวกับอีเวนท์(Event) ต่างๆ ซึ่งจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ของอีเวนท์เล็กๆที่ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง

00
ณัฐวิภา ธนัญชยานนท์

โปรแกรมวางแผนแนะนำ...

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ เทศกาล การเดินทาง สถานที่ต่างๆ ภายในย่านเยาวราชที่สำคัญๆ

00
ธินันทา สิงห์ทองอนันต์

แอปพลิเคชั่นแคลอรี่...

ผู้ใช้จะทราบว่าในแต่ละวันควรได้รับปริมาณแคลอรี่เท่าไร อีกทั้งเป็นการบันทึกการบริโภคอาหารซึ่งผู้ใช้สามารถ ย้อนกลับมาดูได้ว่าแต่ละวันได้ทานอะไรไปบ้าง

นางสาวนิสานันท์ พลอาสา
นิสานันท์ พลอาสา

แอปพลิเคชันสำหรับห้องสมุด...

ห้องสมุดลร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ช่วยเพิ่มช่องทางการใช้บริการของห้องสมุดอีกทางหนึ่ง ให้เกิดความสะดวกสบายแก่สมาชิกหรือผู้ที่สนใจอื่น

นางสาวปวีณา
ปวีณา อุเทศรักษ์สกุล

แอปพลิเคชันการจัดการ...

ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการงานของตัวเองได้ ด้วยระบบการแจ้งเตือนก่อนเวลาที่กำหนด และสามารถส่งข้อมูลได้ในรูปแบบของอีเมลไปยังบุคคลอื่น

พงศธร ถานะสุข

แอปพลิเคชันวิเคราะห์...

เพื่อตอบสนองการออกกำลังกายอย่างจริงจัง สร้างวินัยในการออกกำลังกายให้กับ ผู้ใช้แอปพลิเคชัน

วิภาพร หาญสัมฤทธิศักดิ์
วิภาพร หาญสัมฤทธิศักดิ์

แอปพลิเคชันค้นหาร้าน...

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลร้านอาหารสุขภาพ ปิ่นโตเดลิเวอรี รวมไปถึงรายการอาหารของ ร้านอาหารแต่ละร้านแต่ละประเภท

นายวุฒิพันธ์ เทศสมบูรณ์
วุฒิพันธ์ เทศสมบูรณ์

โปรแกรมประชาสัมพันธ์...

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์โปรชั่นจาก ผู้ประกอบกิจการร้านค้าทั่วไป ที่สนใจจะประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นของร้านค้า

นายสิทธิธร โชคนาคะวโร
สิทธิธร โชคนาคะวโร

แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ...

มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของมีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของ

นางสาวสุดรัก กำเนิดแสง
สุดรัก กำเนิดแสง

แอปพลิเคชันส่งเสริมการ...

ได้รวบรวมฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการจริงๆ