ผลงานจุลนิพนธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
00
ธนาสิทธิ์ นิยมศาสตร์

เว็บแอปพลิเคชันสำหรับ...

เว็บไซต์ที่รวบนวมของสะสมต่างๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทย

00
กฤษณะ ยืนยง

แอปพลิเคชันสำหรับ...

เป็นระบบที่พัฒนามาสำหรับที่จะช่วยอำนวยความ สะดวกในการค้นหา แก้ไข เพิ่มข้อมูลศูนย์บริการ รถยนต์ประเภทต่างๆ

00
กันตินันท์ วีรเศรษฐกุล

แอปพลิเคชันแนะนำเส้น...

เพื่อสนับสนุนและสร้างความสะดวกสบายให้กับ ผู้ใช้จักรยาน และแนะ นำแหล่งท่องเที่ยว บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์

00
เกษสุรางค์ กาฬสุวรรณ

ระบบซื้อขายและ...

มีเครื่องมือที่ผู้ใช้สามารถออกแบบเสื้อยืดได้เอง สามารถส่งผลงานประกวด มีการให้คะแนน และนำไปสู่การผลิตจริงต่อไป

00
ฑิตพงศ์ หมื่นสา

แอปพลิเคชันแนะนำการ...

แอปพลิเคชันนี้รวบรวมวิธีการบรรเทาอาการ ปวดเมื่อยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายมีเพลงบรรเลง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย

00
ณัชชา เจริญรักษ์วิทยา

แอปพลิเคชันค้นหาและ...

โดยผู้ใช้สามารถค้นหาแผนที่และเส้นทางไปสถานี ที่ใกล้ที่สุด จากจุดที่อยู่แสดงรายละเอียดใน การโดยสารและแสดงเส้นทาง

00
ณัฐนันท์ รัตนคุณาวงศ์

โปรแกรมค้นหาตำแหน่ง...

ช่วยจัดการเกี่ยวกับอีเวนท์(Event) ต่างๆ ซึ่งจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ของอีเวนท์เล็กๆที่ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง

00
ณัฐวิภา ธนัญชยานนท์

โปรแกรมวางแผนแนะนำ...

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ เทศกาล การเดินทาง สถานที่ต่างๆ ภายในย่านเยาวราชที่สำคัญๆ

00
ทศพร ตนสุขขา

แอปพลิเคชันส่งเสริม...

เป็นช่องทางให้เหล่าผู้ที่มีจิตอาสา มาช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ เพื่อชิญชวนกันไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

00
ธินันทา สิงห์ทองอนันต์

แอปพลิเคชั่นแคลอรี่...

ผู้ใช้จะทราบว่าในแต่ละวันควรได้รับปริมาณแคลอรี่เท่าไร อีกทั้งเป็นการบันทึกการบริโภคอาหารซึ่งผู้ใช้สามารถ ย้อนกลับมาดูได้ว่าแต่ละวันได้ทานอะไรไปบ้าง

00
นราธิป ศรีแจ่ม

เกมบนสังคมออนไลน์...

NO DATA...

00
นิสานันท์ พลอาสา

แอปพลิเคชันสำหรับห้องสมุด...

ห้องสมุดลร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ช่วยเพิ่มช่องทางการใช้บริการของห้องสมุดอีกทางหนึ่ง ให้เกิดความสะดวกสบายแก่สมาชิกหรือผู้ที่สนใจอื่น

00
เนตรนภิส รัตนะ

ระบบบันทึกประวัติ...

เก็บข้อมูลการดำน้ำของนักดำน้ำสามารถแสดงผลได้ทั้ง บนมือถือและคอมพิวเตอร์ โดยฟังก์ชันการ ทำงานที่เป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูล

00
บุญญากร ฉินสวัสดิ์พันธุ์

ระบบการจัดการเว็บ...

เว็บไซต์สำหรับจัดการข้อมูล สะดวกต่อการ จองเข้าร่วมและเพื่อเผยแพร่โครงการ สัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว

00
ปณิชา โดยชื่นงาม

เกมเส้นทางบุญ 9 วัด...

มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัด ในแต่ละด่าน และมีการแสดงเส้นทางการเดินรถ์ทั้ง 9 วัด

00
ปวีณา อุเทศรักษ์สกุล

แอปพลิเคชันการจัดการ...

ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการงานของตัวเองได้ ด้วยระบบการแจ้งเตือนก่อนเวลาที่กำหนด และสามารถส่งข้อมูลได้ในรูปแบบของอีเมลไปยังบุคคลอื่น

00
ปัญจรัตน์ เต็มโคตร

เว็บการจัดการกิจกรรม...

เพื่อรวบรวมกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดขึ้น เพื่อเชิญชวนนักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย สอบถาม

00
ปิยพันธ์ แก้วศิริ

เกมตำนานสงครามเก้าทัพ

เพื่อสานต่อเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไทยให้คนรุ่นหลังต่อไป โดยคณะผู้จัดทำได้คัดเลือกหาประวัติศาสตร์ที่ใกล้ตัวกับ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมากที่สุด

00
พงศธร ถานะสุข

แอปพลิเคชันวิเคราะห์...

เพื่อตอบสนองการออกกำลังกายอย่างจริงจัง สร้างวินัยในการออกกำลังกายให้กับ ผู้ใช้แอปพลิเคชัน

00
พรทิพย์ แซ่เบ้

เว็บไซต์แนะนำและเลือก...

เว็บไซต์สำหรับผู้ซื้อที่ต้องการของเล่นให้เด็ก ตามพัฒนาการที่บกพร่อง โดยสามารถวัดพัฒนาการออนไลน์ได้บทันทีนเว็บไซต์

00
ภนิดดา มารยาท

เกมส่งเสริมธุรกิจร้านกาแฟ

ผู้เล่นเกิดความเรียนรู้ในสูตรของกาแฟ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ และเกิดความสนุกนานเพลิดเพลินกับตัวเกม

00
มัณฑนา คงกลาง

ระบบนัดหมายและ...

าระบบนัดหมายและติดตามอาการผู้ป่วยผู้ป่วยขึ้น เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลต่างๆและรายละเอียดเกี่ยวกับ การนัดหมาย ลดเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

00
ลัคนา สงธนู

เว็บไซต์สำหรับ...

NO DATA...

00
นางสาววาสนา สุนทรหงษ์

แอปพลิเคชันเกมบน Facebook...

ใช้เกมในการพัฒนาทักษะการใช้สมาธิ การประสานกัน ระหว่างมือกับตา อีกทั้งยังให้เกิดความสนุกสนานแก่ผู้ใช้งาน

00
วิภาพร หาญสัมฤทธิศักดิ์

แอปพลิเคชันค้นหาร้าน...

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลร้านอาหารสุขภาพ ปิ่นโตเดลิเวอรี รวมไปถึงรายการอาหารของ ร้านอาหารแต่ละร้านแต่ละประเภท

00
วุฒิพันธ์ เทศสมบูรณ์

โปรแกรมประชาสัมพันธ์...

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์โปรชั่นจาก ผู้ประกอบกิจการร้านค้าทั่วไป ที่สนใจจะประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นของร้านค้า

00
ศรินลักษณ์ สุธารส

เกมออนไลน์"สมุนไพรใกล้ตัว"...

เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของ มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพร

00
ศุภลักษณ์ แสงสว่าง

เกมส่งเสริมการขาย...

เป็นเกมแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ก (Facebook) โดยได้ยกตัวอย่างเป็น กรณีศึกษาของ ฮะจิบัง ราเมน

00
สิทธิธร โชคนาคะวโร

แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ...

มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของมีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของ

00
สิริวรรณ ทองเกลี้ยง

เว็บไซต์การท่องเที่ยว...

เว็บไซต์ที่รวบรวมที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า และทัวร์ต่างๆ เกี่ยวกับเชียงคาน ไว้ในเว็บไซต์เดียว

00
สุดรัก กำเนิดแสง

แอปพลิเคชันส่งเสริมการ...

ได้รวบรวมฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการจริงๆ

00
สุดารัตน์ แดงวิจิตร

เกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา...

ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาหรับขั้นพื้นฐานระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษา สำหรับโรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา

00
สุธิดา ช่วยเนียม

โครงการจัดทำระบบ...

โครงการจัดทำระบบสารสนเทศและสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย ศิลปากร

00
อรวรรณ อร่ามวิทย์

เกมส่งเสริมการจดจำแบรนด์...

ถึงแม้ว่าอาหารแช่แข็งจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจผู้คนกลับมี ความเชื่อผิดๆต่ออาหารเหล่านี้ผู้จัดทำมองเห็น ปัญหานี้และต้องการส่งเสริมบริษัทของคนไทย

00
อัญชลี ลัญจกรวงศ์

ระบบจัดการหอพักนักศึกษา...

เป็นศูนย์กลางการจัดการภายในหอพักนักศึกษา ซึ่งจะช่วยในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ประสงค์จะเข้าพัก และเจ้าหน้าที่หอพัก