ผลงานจุลนิพนธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
00
ธนาสิทธิ์ นิยมศาสตร์

เว็บแอปพลิเคชันสำหรับ...

เว็บไซต์ที่รวบนวมของสะสมต่างๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทย

00
เกษสุรางค์ กาฬสุวรรณ

ระบบซื้อขายและ...

มีเครื่องมือที่ผู้ใช้สามารถออกแบบเสื้อยืดได้เอง สามารถส่งผลงานประกวด มีการให้คะแนน และนำไปสู่การผลิตจริงต่อไป

00
ทศพร ตนสุขขา

แอปพลิเคชันส่งเสริม...

เป็นช่องทางให้เหล่าผู้ที่มีจิตอาสา มาช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ เพื่อชิญชวนกันไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

00
เนตรนภิส รัตนะ

ระบบบันทึกประวัติ...

เก็บข้อมูลการดำน้ำของนักดำน้ำสามารถแสดงผลได้ทั้ง บนมือถือและคอมพิวเตอร์ โดยฟังก์ชันการ ทำงานที่เป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูล

00
บุญญากร ฉินสวัสดิ์พันธุ์

ระบบการจัดการเว็บ...

เว็บไซต์สำหรับจัดการข้อมูล สะดวกต่อการ จองเข้าร่วมและเพื่อเผยแพร่โครงการ สัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว

00
ปัญจรัตน์ เต็มโคตร

เว็บการจัดการกิจกรรม...

เพื่อรวบรวมกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดขึ้น เพื่อเชิญชวนนักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย สอบถาม

00
เนตรนภิส รัตนะ

เว็บไซต์แนะนำและเลือก...

เว็บไซต์สำหรับผู้ซื้อที่ต้องการของเล่นให้เด็ก ตามพัฒนาการที่บกพร่อง โดยสามารถวัดพัฒนาการออนไลน์ได้บทันทีนเว็บไซต์

00
มัณฑนา คงกลาง

ระบบนัดหมายและ...

าระบบนัดหมายและติดตามอาการผู้ป่วยผู้ป่วยขึ้น เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลต่างๆและรายละเอียดเกี่ยวกับ การนัดหมาย ลดเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

00
ลัคนา สงธนู

เว็บไซต์สำหรับ...

NO DATA...

00
สิริวรรณ ทองเกลี้ยง

เว็บไซต์การท่องเที่ยว...

เว็บไซต์ที่รวบรวมที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า และทัวร์ต่างๆ เกี่ยวกับเชียงคาน ไว้ในเว็บไซต์เดียว

00
สุธิดา ช่วยเนียม

โครงการจัดทำระบบ...

โครงการจัดทำระบบสารสนเทศและสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย ศิลปากร

00
สุธิดา ช่วยเนียม

โครงการจัดทำระบบ...

โครงการจัดทำระบบสารสนเทศและสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย ศิลปากร