สิทธิธร โชคนาคะวโร

I stay at home and look after the children tv extensive inderalici 10 mg tabletas billion Meanwhile, the filtration plant itself has become one of the biggest boondoggles in city history. The plant’s cost has reached a staggering $3.5 billion, according to the city’s Independent Budget Office.

I stay at home and look after the children tv extensive inderalici 10 mg tabletas billion Meanwhile, the filtration plant itself has become one of the biggest boondoggles in city history. The plant’s cost has reached a staggering $3.5 billion, according to the city’s Independent Budget Office.

ดูรางวัลทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับรางวัล

เกมบนสังคมออนไลน์ เพื่อสื่อสารทางการตลาด กรณีศึกษา อิชิตันกรีนที

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นายนราธิป ศรีแจ่ม

ประเภท: Flash Interactive

    โครงงานจุลนิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของอิชิตันกรีนที สร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับแบรนด์ อิชิตันกรีน ซึ่งเป็นเกมออนไลน์บนเว็บไซต์ สือสังคมออนไลน์ โดยเนื้อหาเกมเป็นการแทรกจุดเด่นต่างๆของตัวผลิตภัณฑ์ของอิชิตันกรีนที

เกมส่งเสริมการขายเพื่อให้ผู้บริโภคจดจำผลิตภัณฑ์ บนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ กรณีศึกษา ฮะจิบัง ราเมน

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวศุภลักษณ์ แสงสว่าง

ประเภท: Flash Interactive

    เกมแอปพลิเคชันส่งเสริมการขายบนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ก (Facebook) โดยได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ฮะจิบัง ราเมน

ระบบบันทึกประวัติการดำน้ำและสร้างแผนภาพใต้น้ำ

ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภท Enterprise การประกวด ผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011

โดย นางสาวเนตรนภิส รัตนะ

ประเภท: Web Application

    ระบบบันทึกข้อมูลการดำน้ำของนักดำน้ำสามารถแสดงผลได้ทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาทักษะตนเองและนำข้อมูลไปวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ทางทะเลได้

ดูผลงานทั้งหมด

ผลงานที่ได้รับการโหวต

แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ และสภาพการจราจรทางถนน ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ จส.100 บนไอโฟน
โปรแกรมค้นหาตำแหน่งและสร้างจุดนัดพบบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์